Uppdrag

Med Hjärtat på rätt ställe

Apotek Hjärtats ambition är att ge varje kund bättre hälsa och större välbefinnande. Med ambitionen att starta en gemensam dialog kring hur alla kan bidra i den strategiska förflyttningen, utvecklades en LedarDuk för organisationens ca 600 chefer.

Med högt engagemang och gränsöverskridande samtal, arbetade ledarna igenom dialogmaterialet, under ledareventet i september -22, som konkretiserades i olika aktivitetsplaner.

EnergiDialogen

Division Energy, inom Rejlers, bidrar till samhällsutvecklingen genom sitt dagliga arbete för en hållbar energiomställning. I en snabbt växande bransch och med ökade krav från omvärlden, skapades ett digitalt dialogmaterial för divisionens drygt 200 medarbetare. 

EnergiDialogen sätter fokus på ett gemensamt förhållningssätt, där en mångfald av teknisk bredd och expertis möjliggör lönsamma och hållbara affärer i en varm, genuin och lärande arbetskultur.


Branschens bästa ledare & medarbetare

För att skapa förståelse och delaktighet i Coop Mitt AB:s strategiska riktning skapades, både ett analogt och digitalt, dialogmaterial för alla 1300 medarbetare. Genom att använda flera flexibla dialoglösningar, har implementeringen genomförts enligt plan. 

Målsättningen är ett ökat ägarskap för affären samt ett stärkt mod och en vilja att bidra till en kontinuerlig försäljningsökning.

På i Stockholm

Inför konsultorganisationen PÅ i Stockholms kick off utvecklades ett dialogmaterial för att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring aktuell strategi samt en ökad produktivitet gentemot kund. Med ett starkt fokus från samtliga organisationskonsulter togs de första stegen mot lönsamma affärer och framgångsrika kunder.

MEDARBETARdialogen

I samarbete med abc Karriär & Kompetens ab har vi utvecklat ett generiskt dialogmaterial i syfte att skapa en fokuserad och gemensam dialog kring förutsättningarna för ökad tillit och ett aktivt medarbetaransvar. Materialet är utvecklat och anpassat för arbetsgrupper inom den offentliga sektorn.
Målet är att skapa ett aktivt medarbetarskap som stärker och utvecklar organisationen genom ett ökat engagemang, öppenhet, tillit, delaktighet samt ansvars- och initiativtagande.

Adrenaline Key M-duken

Value Chain Game

Utifrån en fortsatt satsning på en medveten och utvecklande kundfokusering utvecklades ett interaktivt dialogspel för samtliga anställda i det svenska bolaget. Ambitionen är att skapa kundvärde utöver förväntningarna för en stark och innovativ framtid.

Euroclear Value chain game

Clear for take off

Bakgrund:


Den senaste bankkrisen har skapat en våg av lagstiftningsinitiativ som inneburit att bankerna tvingats fokusera ännu mer på att säkerställa att de utnyttjar all säkerhet på det mest effektiva sättet. Utvecklingen har även ökat konkurrensen inom branschen då nya aktörer gjort entré på marknaden.

Lösning:


Inför bolagets svenska strategiimplementering utvecklades en medarbetarduk med målsättningen att tydliggöra de närmaste årens fokusområden. Bolagets ca 100 anställda arbetade igenom materialet under en strategidag med uppföljande handlingsplaner på såväl team- som individnivå.    

Förväntad effekt:


Att fortsätta bidra till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden med ett ännu starkare kundfokus.

Euroclear dialogduk

TILLITSduken

Bakgrund:


Regeringen tillsatte under 2016 en Tillitsdelegation eftersom professionerna inom den offentliga sektorn inte upplever att de utnyttjar hela sin potential. Detaljstyrningen har blivit ett hinder för att utföra ett bra jobb.

Tillitsdelegationens syfte är att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

Lösning:


I samarbete med abc Karriär & Kompetens ab har ett pedagogiskt ledarverktyg utvecklats i syfte att skapa en fokuserad och gemensam dialog kring förutsättningarna för att styra och leda tillitsbaserat.

Förväntad effekt:


TILLITsduken ökar förutsättningarna för samsyn i chefsgrupperna samt möjligheter att identifiera både styrkor och utvecklingsbehov i såväl verksamheten som i ledarskapet.

Målsättningen är att skapa mer effektiva offentliga verksamheter och därmed större nytta för medborgarna.

Tillitsduken

Bavaria 2020-strategi

Bakgrund:


Bryggeribranschen förändras snabbt på grund av konsumenternas nya beteenden och preferenser. Det holländska familjebryggeriet Bavaria har skapat en ny strategi för att vinna konsumenternas hjärtan genom att spela det ”ultimata portföljspelet” över hela världen.

Lösning:


Med ett starkt konsumentfokus har vi utvecklat två dialogdukar; en medarbetarduk för att göra strategin begriplig och meningsfull för alla anställda och en ledarduk med starkt fokus på de nyckelfaktorer som krävs för att leda förändringen framgångsrikt.

Förväntad effekt:


Att bibehålla en sund och professionell organisation samtidigt som verksamheten växer och blir ett globalt bryggeri med lokala rötter.

Cloettas Ledardimensioner

Bakgrund:


Som ytterligare ett steg i att stärka Cloettas kultur skapade vi en process för att implementera Cloettas Ledarskapsdimensioner för team-, projekt- och processledare inom bolaget.

Lösning:


En digital dialogduk samt ett uppföljningsverktyg baserat på en gamification plattform utvecklades för Cloettas ledarutvecklingsprogram.

Förväntad effekt:


Att skapa en djupare förståelse och insikt kring vad som driver respektive begränsar oss individer i att växa som personer, team och ledare. Uppföljningsverktyget stimulerar aktivitet och engagemang över tid.

cloetta-logo

Värderingsimplementering

 

Bakgrund:


I början av 2012 fusionerades de två konfektyrföretagen Cloetta och LEAF. Tillsammans har bolagen etablerat en stark bas i den nordiska regionen såväl som i Italien och Holland. Under 2013 engagerades Adrenaline Key med uppdraget att utveckla en process för att lansera Cloettas nya mission, vision samt värderingar.

Lösning:


Det första steget blev att utveckla en Adrenalinduk för att mobilisera och skapa engagemang hos alla ledarna inför värderingsimplementeringen. Denna duk introducerades på ledarnas vinterkonferens i mars 2013. Som ett andra steg utvecklades en medarbetarduk, med tillhörande verktyg, för samtliga 2600 medarbetare. Den lokala utrullningen sker i tio länder fram till Q1 2014, där materialet används på arbetsgruppsmöten som faciliteras av gruppledaren.

Effekt:


Implementeringsprocessens målsättning är att skapa stolthet, en förståelse för bolagets mission och vision samt stärka förmågan och engagemang att leva värderingarna i det dagliga arbetet. Inom den lokala utrullningen möjliggörs lokala tolkningar av värderingarna där dessa omvandlas till önskvärda beteenden på gruppnivå samt stödja implementeringen av en prestationsinriktad organisationskultur.

 

Playoff

Bakgrund:


LW har sedan starten 1987 gjort en spännande resa. Från ett renodlat plåtslageri till att idag vara en heltäckande leverantör av tak- och fasadlösningar med ambition att fortsätta växa genom innovativa lösningar och annorlunda arbetsmetoder.

Lösning:


Uppdraget var att skapa förståelse för LW:s fortsatta tillväxt, varför den ska ske just nu samt att skapa stolthet och motivation för att vilja vara med på den kommande resan. Playoff-duken togs fram till bolagets kick-off i mars 2015.

Förväntad effekt:


Alla medarbetare är LW-ambassadörer med fokus på lönsamhet, säkerhet och kvalitet!

LWAB-mat

mekonomenGroup

Varumärkesfokus

För Mekonomen Group utvecklades ProMeister-duken för att mobilisera och kommunicera ett gemensamt fokus kring det egna varumärket. ProMeister är ett kvalitativt sortiment av verkstadsutrustning, förbrukningsartiklar och reservdelar. Sortimentet står för prisvärdhet, hög kvalitet och levereras med en unik 5-års garanti.


 

ProMeister mat session

 

Kunderbjudande

Bakgrund:


Nyckeltalsinstitutet gör årligen systematiska kartläggningar av personalekonomiska nyckeltal för ca 300 organisationer. Detta resulterar i rapporter inom jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och utländsk bakgrund.

Lösning:


Nyckeltalsduken har utvecklats för att stödja Nyckeltalsinstitutets kunder i arbetet med att gå från rapport till handling internt.

Förväntad effekt:


Skapa mervärde för kunden genom att öka förståelsen och konsekvenserna av kartlagda nyckeltal för att därigenom bidra till aktiv styrning mot framgång.

NyckeltalsDuken

 

 

Utbildningsprogram

 

Bakgrund:


Sedan 2007 driver SFL Sverige ett 3-årigt utbildningsprogram med workshops och individuell handledning i Sydafrika och Namibia. Ungdomarna stimuleras till att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa för att minska spridningen av HIV och AIDS.

Lösning:


Vårt, helt ideella, uppdrag under 2013, har varit att skapa ett dialogverktyg för stiftelsens svenska initiativ i högstadie- och gymnasieskolan.

Förväntad effekt:


En ökad framtidstro genom att arbeta med svenska ungdomars självkänsla och måluppfyllelse inom skolarbetet.

Star For Life dukbild

All Stars

 

Bakgrund:


Klarna har ända sedan starten i 2005 vuxit snabbt både i medarbetarantal och i marknadsandelar. Vårt uppdrag var att skapa ett arbetsmaterial till Klarnas kick-off i september 2012 för att mobilisera den växande organisationen inför kommande utmaningar. Syftet var att säkerställa en gemensam kunskapsplattform och förståelse för Klarnas kärnverksamhet samt att öka mätbarheten i det dagliga arbetet.

Lösning:


Tillsammans med en intern projektgrupp hos Klarna utvecklades en Adrenaline Duk kring nyckelbegreppen inom Klarnas verksamhet, kultur och framtida framgångsfaktorer. Ett uppföljningsverktyg för användning i de lokala teamen togs fram för at skapa konsensus kring de respektive teamens uppdrag, förväntade resultat och vilka beteenden som krävs för att uppnå målen.

Effekt:


Processen kommer att stärka organisationskulturen samt öka samarbetet och kommunikationen över gränserna. Ett ökat fokus på teamens uppdrag och mål kommer att möjliggöra en tydligare resultatorientering och kvalitetssäkring i det dagliga arbetet.

 

Sales coaching training program

Bakgrund:


Vårt uppdrag var att bygga ett säljcoachingsprogram med starkt fokus på nyckeltal för PANDORAs samtliga butikschefer och butiksanställda i hela världen.

Lösning:


Ett fullständigt träningsprogram i tre steg utvecklades med tre olika Adrenalinedukar för träning av butikscheferna. Programmet lanceras under första delen av 2012 och rullas ut till samtliga butiksanställda under 2012-2013. Processen faciliteras av globala tränare och lokala butikschefer som driver processen i butiken.

Effekt:


Ökad säljcoachingsförmåga hos PANDORAs butikschefer (Duk 1), en förbättrad säljkompetens hos butiksanställda (Duk 2) samt kontinuerlig förbättring av säljarbetets resultat genom ett konkret uppföljningsverktyg (Duk 3). Programmet som helhet skapar ett ökat fokus på butikens nyckeltal och på det egna säljbeteendets påverkan på försäljningsresultatet.

 

 

PEP - People Ensure Pandora Life


Med en tydlig förståelse av våra mål och målgruppens utbildningspreferenser har vi i nära samarbete med Adrenaline Key designat, utvecklat och levererat en utbildningsupplevelse som helt uppfyllt vår målsättning med insatsen.

John Murphy, Vice President,
Human Resources & Organizational Development

Bakgrund:


Under 2011 lanserade PANDORA A/S sina nya företagsglobala värderingar. PANDORA Production Co. Ltd (PPT) är ett dotterbolag som producerar företagets smycken i Thailand. Vi anlitades för att skapa en process och verktyg för att utbilda de nästa 3700 medarbetarna i de nya värderingarna, i hur PANDORAs globala verksamheten fungerar och hur dagliga individuella val kan bidra till att förverkliga företagets mission.

Lösning:


Ett heldagsprogram, med en blandning av dukarbete, film, och praktiska aktiviteter utvecklades. Handledning av dagen, som sker i grupper om 50 personer, görs av utvalda medarbetare från olika delar av produktionen.

Effekt:


Genom att förmedla kunskap om företagets historia, mission och mål skapas stolthet, engagemang och förståelse för företaget. Därutöver får medarbetarna en djupare och bredare förståelse av företagets nuvarande och kommande utmaningar och möjligheter samt hur deras roll kan kan bidra till företagets framgång. Målet är att få alla  PPT-medarbetare att leva och vidareutveckla PANDORA lifevärderingarna samt att genom fler medvetna val kunna bidra till en positiv utveckling av PPT.

Telia

Kundupplevelse värd att dela med sig av


Bakgrund:


Under våren 2011 hade TeliaSonera påbörjat en Kulturresa med fokus på kundupplevelse. I Telia Bredbandstjänster Sverige AB togs nya sanningar för hur en medarbetare förväntades agera tagits fram och kommunicerats till de 240 ledarna på ett ledarseminarium, via sms, VD blogg samt på intranätet. Ledningsgruppen önskade nu att ta nästa steg i Kulturresan och vårt uppdrag blev att ge de 240 ledarna ett verktyg för att få ut samma budskap till deras 3000 medarbetare på ett engagerande och effektivt sätt.

Lösning:


Vårt lösning innebar att, tillsammans med Telia Bredbandsjänster Sverige, utveckla en Adrenaline Duk med fokus på att leva företagets nya sanningar och interna kundlöften. Duk och uppföljningsverktyg lanserades på höstens ledarseminarium med utrullning i lokala team under hösten/vintern 2011/2012. Dukarbetet under ledarseminariet fungerade både som ett lanseringstillfälle för de interna kundlöftena samt som träningstillfälle för att rusta ledarna till att arbeta med arbetsmaterialet i sina egna team.

Effekt:


Målbilden var att få ut ett och samma budskap till alla medarbetare, att skapa ett engagemang kring detta hos både ledare och övriga medarbetare. Genom initiativet och arbetet i teamen förväntas alla leva enligt de nya sanningarna för att i högre grad leverera kundupplevelser värda att dela med sig av.