Metodik

Nyckeln är dialog

Färre och färre jobb kan idag lösas individuellt. Den moderna organisationens framgång bygger i stor utsträckning på ledarnas förmåga att kommunicera och medarbetarnas samarbetsskicklighet. Nyckeln är dialog!

Utifrån teorin om hur vuxna lär nytt, Andragogik, kan vi konkretisera centrala budskap så att de blir både förståeliga, meningsfulla och hanterbara!
Med utgångspunkt i målgruppen, tar vi hänsyn till, inkorporerar och bygger vidare på befintliga processer i organisationen för att maximera värdet och nyttan för både ledare och medarbetare. Kraften ligger i interaktiviteten, involveringen och dialogen.

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i problemlösningen samt att tillvarata varje medarbetares unika kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få drivkraft i olika förändringssituationer.

Effekter

  • Gör det abstrakta konkret och enkelt
  • Säkerställer att alla får samma budskap
  • Ger deltagarna en gemensam plattform och språk
  • Skapar involvering, delaktighet och ansvarstagande
  • Uppmuntrar en prestigelös dialog och reflektion
  • Resulterar i konkreta handlingsplaner på grupp- och individnivå
  • Förkortar förändrings- /utvecklingsprocessen

 

Kunskapsintegration

Kunskapsintegration handlar om att söka kompetens från andra, bidra med sin egen kompetens, utnyttja de gemensamma kompetenserna samt tolka och skapa samsyn av den utmaning man för tillfället arbetar med.

Det som kan hindra en kunskapsintegration i en organisation är:

Kognitiva; olika sätt att tänka, prioritera och lösa en uppgift eller problem

Psykologiska; utgår från sina egna grundvärderingar och antaganden för att uppnå de mål individerna satt upp före ex ett möte eller problemlösningen

Strukturella; mer eller mindre lätt och/eller legitimt att söka andras kompetens och aktivt bidra med egen kompetens i organisationen

Organisationer som vill arbeta med kunskapsintegration och bygga kollektiv intelligens behöver utveckla strategier, enligt Philip Runsten och Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, som bygger på formeln:

Individuell kompetens + Samspel + Struktur = Kollektiv prestation

För att få en djupare förståelse och samsyn för en viss utmaning eller situation, krävs en strukturerad och involverande kommunikation. Därför behöver vi skapa fora och arbetsklimat som uppmuntrar öppna och reflekterande samtal mellan individer, som vågar dela med sig av sin egen kunskap och ta in andras.

Det är först när vi delar våra olika kunskapsperspektiv med varandra som vi utvecklar vårt synsätt, vårt tänkande och vår förmåga att se nya möjligheter. Kunskap förändras och utvecklas när den möter annan kunskap!

Boktips:

Kunskapsintegration. Studentlitteratur.

Kunskapsintegration – Om kollektivt intelligens i organisationer av Philip Runsten och Andreas Werr, Studentlitteratur 

 

 

 

 


LÄS MER OM VÅRA VERKTYG och UPPDRAG

icon-dialogue