Hur

Hur vuxna lär

Vårt angreppssätt bygger på teorin om hur vuxna lär. Vi lär oss mer effektivt när vi får möjlighet att relatera ny kunskap till tidigare erfarenheter och därmed dra egna slutsatser som är konkret kopplade till vår dagliga arbetssituation. Då har dessutom steget till handling kortats avsevärt.

Inlärningen ökar när medarbetarna involveras i problemlösningen och där diskussionsområdet är tydligt avgränsat. När vi hjälper medarbetarna att fokusera på det som är viktigast och dessutom erbjuder en lärandemiljö som upplevs trygg och prestigelös, får deltagarna en helt annan närvaro som är avgörande för att lära sig något nytt.

Idag vet vi att vår hjärna upplever all förändring och allt nytt som hotfullt eftersom det skapar osäkerhet kring vad konsekvenserna kan bli. Om vi däremot redan tidigt i dessa situationer skapar forum för dialog och involvering kan vi minska oron och motståndet för det nya.

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i problemlösningen samt att tillvarata medarbetarnas kunskap om sin operativa vardag, frigörs den energi som är så viktig för att få drivkraft i olika förändringssituationer.

Mening skapas i en tvåvägsprocess och nyckeln är dialog!

Vårt angreppssätt

Vi har funnit att nycklarna som ger lyftkraft i kommunikationen är en hög grad av målgruppsanpassning. Ser vi samtidigt till att hantera de hinder och orosmoln som blockerar, ökar vi möjligheterna att kunna tillgodogöra sig av ny kunskap och information. Genom att dessutom kartlägga och bygga vidare på medarbetarnas drivkrafter maximeras förutsättningarna för att väcka både förståelse, energi och engagemang.

Fördelar med vårt arbetssätt

  • Sätter kärnbudskapen i fokus
  • Skapar nytta och värde för individen
  • Erbjuder tillfälle för dialog och reflektion
  • Förstärker samsyn och tillhörighet
  • Skapar engagemang genom interaktivitet och involvering
  • Resulterar i konstruktiva handlingsplaner
  • Säkerställer att exakt samma budskap når hela målgruppen utan förvanskning eller läckage på vägen